Ban chỉ đạo phát triển du lịch thành phố

Ban chỉ đạo phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn được thành lập ngày 02/8/2019 theo quyết định số 4166/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Lạng Sơn.

Ban có nhiệm vụ: 

 1. Giúp Chủ tịch UBND thành phố:

 • Chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các phòng, ban và UBND các phường, xã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch phát triển du lịch trong từng thời kỳ, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố;
 • Nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch UBND thành phố các giải pháp về phát triển du lịch;
 • Giải quyết những vướng mắc liên quan đến pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch vượt quá thẩm quyền giải quyết của các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã;
 • Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban và UBND các phường, xã xây dựng, triển khai các Kế hoạch, Chương trình cụ thể về phát triển du lịch phù hợp với Kế hoạch, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố;
 • Chỉ đạo các phòng, ban, UBND các phường, xã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch, Kế hoạch, Chương trình phát triển du lịch của thành phố.
 1. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố tình hình triển khai các Chương trình, Kế hoạch về phát triển du lịch theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến du lịch do Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh và Chủ tịch UBND thành phố giao.

Thành phần của ban:

 • Trưởng Ban: Ông Lê Trí Thức, Chủ tịch UBND thành phố.
 • Phó Trưởng Ban Thường trực: Bà Nông Bích Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố.
 • Phó Trưởng Ban: Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 
 • Các thành viên:
  • Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố;
  • Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố;
  • Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố;
  • Trưởng phòng Kinh tế thành phố;
  • Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố;
  • Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố;
  • Trưởng Công an thành phố;
  • Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố;
  • Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố;
  • Chủ tịch UBND các phường, xã.
  • Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố;
  • Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy;
  • Trưởng Ban Dân vận Thành ủy;
  • Bí thư Thành đoàn.