Tin tức, sự kiện

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định công nhận Ga quốc tế Đồng Đăng, huyện Cao Lộc là điểm du lịch tại Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 27/5/2019. Theo đó, Ga quốc tế Đồng Đăng có các quyền, nghĩa vụ quản lý điểm du lịch theo quy định; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về du lịch đối với điểm du lịch Ga quốc tế Đồng Đăng; UBND huyện Cao Lộc tổ chức công bố điểm du lịch được công nhận và thực hiện công tác quản lý nhà nước theo quy định.